Újra egy magyaron a világ szeme: bebizonyította Einstein elméletétA budapesti Fazekas Gimnáziumban érettségizett Haiman Zoltán, aki ma már a Columbia Egyetemen oktat, és csoportjával bebizonyította, hogy az egyik közeli galaxis közepén két szupermasszív fekete lyuk kering egymás körül.Minden nagyobb galaxis közepén van egy nagyon nagy tömegű – a Napnál akár egymilliárdszor nehezebb – szupermasszív fekete lyuk. A galaxisok ütközésekor a két hatalmas fekete lyuk az újonnan létrejövő galaxis középpontjában egymás körüli keringésbe kezd. Ez a keringés évmilliárdokig is eltarthat, ezért elképzelhető, hogy a galaxisok magjában létezhetnek az összeolvadás előtt álló szupermasszív feketelyuk-párok.Azért fontos tudni, hogy tényleg léteznek-e ilyen párok, mert a feketelyuk-kettősök az elméletek szerint gravitációs hullámokat bocsátanak ki. A gravitációs hullámok létét száz évvel ezelőtt Einstein jósolta meg, de közvetlenül még nem sikerült megtalálni és megvizsgálni ezeket – pedig az európai Virgo és az amerikai Ligo kísérlet már évek óta ezt kutatja.

Haimanék számításai szerint a két fekete lyuk egymástól csak nagyjából 0,03 fényévre található. Ami meghökkentő újdonság, hiszen az eddig ismert egymáshoz legközelebbi fekete lyukak között 20 fényév van. Ez azért fontos eredmény, mert bebizonyosodott, hogy a szupermasszív fekete lyukak tényleg nagyon közel kerülhetnek egymáshoz. Olyan közel, ahol már a megjósolt gravitációs hullámok is keletkeznek.

A Fazekasban 1989-ben érettségiző Haiman Zoltánt a Műegyetem Építészmérnöki Karára vették fel, de végül úgy döntött, hogy ha már felajánlották, elfogadja az amerikai Cambridge-ben levő MIT ösztöndíját. Az MIT-n megfogta a kvantummechanika szépsége, a kozmológiai inflációs elmélet egyik kitalálójának (Alan Guthnak) a közelsége. Átiratkozott a fizika karra, azóta is különböző asztrofizikai problémákkal foglalkozik. Közben tanult az angliai Cambridge-ben, majd megfordult a Harvard Egyetemen, ahol 1998-ban szerzett Ph.D.-fokozatot asztronómiából. 2002-ben a Popular Science Magazine a tíz legbrilliánsabb fiatal tudós közé választotta: Jelenleg a Columbia Egyetem csillagászati tanszékén dolgozik. 2010-ben a New York-i Tudományos Akadémia Blavitnik-díját nyerte el.

Forrás: eduline.hu


Again, a Hungarian, the eyes of the world: Einstein's theory proved

The Fazekas graduated from High School in Budapest, Zoltán Haiman, who now teaches at Columbia University, and the group has proven to be one of the nearby galaxy in the middle of two supermassive black hole orbiting around each other.

Each has a very large mass of the middle galaxy is bigger - than the Sun up to a billion times more difficult - supermassive black hole. The collision of the two galaxies are huge black holes focused on the newly formed galaxies begin circulation around each other. This circulation is billions of years can take, so it is possible that the galaxies nucleus there may be faced by the merging supermassive black hole párok.Azért important to know that indeed there are any such couples, because the black hole binaries in the theories of gravity waves emitted. The existence of gravitational waves predicted by Einstein one hundred years ago, but have not been able to find and examine them directly - and the European and the American Ligo Virgo experiments have been researching this.

Haimanék calculated that the black hole is separated by only two located about 0.03 light-years. What is astounding is 20 light-years from new, previously known as the black holes closest to each other. This is an important achievement because it has been shown that supermassive black holes may be really very close to each other. So close, which has generated the predicted gravitational waves.

In 1989, the potter graduating Zoltan Haiman of the University of Technology Faculty of Architecture was recorded, but in the end decided that once offered to accept a scholarship at MIT in Cambridge, US. MIT took the beauty of quantum mechanics, the theory of cosmological inflation that idea one (Alan Guth) in the proximity. Átiratkozott physics faculty, since it deals with various astrophysical problems. Meanwhile, he studied in Cambridge, England, and then turned to Harvard University, where he received his Ph.D. in 1998, degree in astronomy. In 2002, Popular Science Magazine selected the ten most brilliant young scientists include: Columbia University, is currently working in the department of astronomy. In 2010, he won the Academy Award-Blavitnik New York.


Una vez más, un húngaro, los ojos del mundo: la teoría de Einstein demostró

El Fazekas se graduó de la Escuela Secundaria en Budapest, Zoltán Haiman, que ahora enseña en la Universidad de Columbia, y el grupo ha demostrado ser una de la galaxia cercana en el medio de dos supermasivo agujero negro en órbita alrededor de la otra.

Cada uno tiene una gran masa de la galaxia central es más grande - que el Sol hasta un billón de veces más difíciles - agujero negro supermasivo. La colisión de las dos galaxias son enormes agujeros negros se centraron en las galaxias recién formadas comienzan la circulación alrededor de la otra. Esta circulación es miles de millones de años pueden tomar, por lo que es posible que las galaxias núcleo puede ser enfrentado por el agujero negro supermasivo fusión párok.Azért importante saber que, efectivamente, hay algún tipo de parejas, ya que los binarios de agujeros negros en las teorías de las ondas de gravedad emiten. La existencia de las ondas gravitacionales predichas por Einstein hace cien años, pero no han sido capaces de encontrar y examinar con ellos directamente - y el europeo y los experimentos de América Ligo Virgo han estado investigando esto.

Haimanék calcula que el agujero negro está separado por sólo dos encuentra a unos 0,03 años luz. Lo que es sorprendente es 20 años luz de la nueva, conocidos anteriormente como los agujeros negros más cercanos el uno al otro. Este es un logro importante, ya que se ha demostrado que los agujeros negros súper masivos pueden ser realmente muy cerca uno del otro. Tan cerca, que ha generado las ondas gravitacionales predichas.

En 1989, el alfarero graduarse Zoltan Haiman de la Universidad de Tecnología de la Facultad de Arquitectura fue grabado, pero al final decidió que una vez que se ofreció a aceptar una beca en el MIT en Cambridge, Estados Unidos. MIT tomó la belleza de la mecánica cuántica, la teoría de la inflación cosmológica esa idea de un (Alan Guth) en las proximidades. Átiratkozott facultad de física, ya que se trata de diversos problemas astrofísicos. Mientras tanto, estudió en Cambridge, Inglaterra, y luego se dirigió a la Universidad de Harvard, donde recibió su doctorado en 1998, licenciado en astronomía. En 2002, Popular Science Magazine seleccionó a los diez jóvenes científicos más brillantes son: la Universidad de Columbia, en la actualidad está trabajando en el departamento de astronomía. En 2010, ganó el Premio de la Academia Blavitnik Nueva York.Mais uma vez, um húngaro, os olhos do mundo: a teoria de Einstein provou

O Fazekas se formou no colegial em Budapeste, Zoltán Haiman, que agora ensina na Universidade de Columbia, eo grupo tem provado ser um dos galáxia vizinha no meio de dois supermassivo buraco negro em órbita em torno de si.

Cada um tem uma grande massa da galáxia do meio é maior - do que o Sol até um bilhão de vezes mais difíceis - buraco negro supermassivo. A colisão de duas galáxias são enormes buracos negros voltados para as galáxias recém-formados começam a circulação em torno de si. Esta circulação é de bilhões de anos pode tomar, por isso, é possível que as galáxias núcleo não pode ser enfrentado pelo buraco negro supermassivo fusão párok.Azért importante saber que na verdade existem quaisquer desses casais, porque os binários de buracos negros nas teorias de ondas gravitacionais emitidas. A existência de ondas gravitacionais previstas por Einstein há cem anos, mas não foram capazes de encontrar e examiná-los diretamente - e ao Parlamento Europeu e os experimentos americanos Ligo Virgem foram investigar este.

Haimanék calculou que o buraco negro está separada por apenas dois localizado a cerca de 0,03 anos-luz. O que é surpreendente é de 20 anos-luz de novo, anteriormente conhecidos como os buracos negros mais próximos uns dos outros. Isto é uma realização importante, porque foi demonstrado que o buraco negro pode ser realmente muito próximos uns dos outros. Tão perto, o que gerou as ondas gravitacionais previstas.

Em 1989, o oleiro graduar Zoltan Haiman da Universidade de Tecnologia Faculdade de Arquitetura foi gravado, mas no final decidiu que uma vez se ofereceu para aceitar uma bolsa de estudos no MIT em Cambridge, EUA. MIT levou a beleza da mecânica quântica, a teoria da inflação cosmológica que uma idéia (Alan Guth) na proximidade. Átiratkozott faculdade de física, uma vez que lida com vários problemas astrofísicos. Enquanto isso, ele estudou em Cambridge, Inglaterra, e, em seguida, virou-se para a Universidade de Harvard, onde recebeu seu Ph.D. em 1998, graduado em astronomia. Em 2002, a revista Ciência Popular selecionados os dez mais brilhantes jovens cientistas incluem: Universidade de Columbia, está atualmente trabalhando no departamento de astronomia. Em 2010, ele ganhou o Academy Award-Blavitnik Nova York.